Informatie Human Concern Be-Leef! voor verwijzers

Het Human Concern Be-LeeF! programma is met ingang van 2023 door ons opengesteld voor iedereen van 18 jaar en ouder die een eetstoornis heeft en voldoet aan de overige eisen die wij hier verder uiteenzetten. Human Concern Be-LeeF! is een kort-klinische boost therapie die op onze locatie in Portugal in groepsverband gegeven wordt. Onze jarenlange ervaring leert dat deze intensieve klinische behandeling een doorbraak kan forceren wanneer iemand niet verder komt op zijn/haar weg naar herstel van een eetstoornis.

Professioneel kader

Human Concern is in Nederland al bijna 20 jaar een gerenommeerde GGZ-instelling gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen en draagt het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Wij werken met hoogopgeleide, volledig gekwalificeerde medewerkers waaronder Artsen, (Klinisch) Psychologen, Psychiaters, Systeemtherapeuten, Diëtisten en onze ervaringsdeskundige Therapeuten, ook wel ErvaringsprofessionalsⓇ genoemd.

Daarnaast hebben wij tijdens het programma in Portugal dag en nacht een gediplomeerd Verpleegkundige op de locatie aanwezig en ook zal onze somatisch Arts in Portugal op regelmatige basis met iedere cliënt afzonderlijk al dan niet verplichte consulten hebben. 

Herstellen van een eetstoornis
Privacywet Human Concern

De klinische behandeling

Human Concern Be-LeeF! bestaat uit intensieve groepstherapie en enkele individuele therapie momenten. Er wordt gewerkt middels cognitieve gedragstherapie (therapie gericht op gedrag) aangevuld met elementen uit de pesso-psychotherapie (lichaamsgeoriënteerde psychotherapie), schematherapie, systeemtherapie, ACT (acceptatie en commitment therapie) en intensieve voedingsbegeleiding. Aanvullend wordt er mindfulness, beeldende therapie (creatief en drama), tuintherapie en equitherapie (paardentherapie) ingezet.

Het programma wordt indien noodzakelijk aangepast aan de betreffende groep en de cliënten. Dit kan betekenen dat bepaalde onderdelen kunnen veranderen. 

Op de locatie in Portugal zijn verschillende disciplines werkzaam die samen het Behandelteam vormen. Het Behandelteam komt elke werkdag bijeen om de lopende zaken met elkaar door te nemen. Verder is er wekelijks een multidisciplinair overleg waarin alle cliënten worden besproken.

De Regiebehandelaar (Klinisch Psycholoog of Psychiater) draagt de eindverantwoordelijkheid voor de gehele behandeling. Dit betekent niet dat de Regiebehandelaar ook de Behandelaar is met wie cliënt de meeste gesprekken heeft. Vaak is dat de Therapeut of een ander teamlid. Soms wordt een andere specialist zoals een Arts of een Verpleegkundige geraadpleegd over de behandeling van eventuele lichamelijke klachten. Het kan daarom zijn dat tijdens het verblijf in Portugal een aanvullend bloed- en/of urineonderzoek noodzakelijk is.

Contra-indicaties

Natuurlijk willen we graag iedere belangstellende toelaten tot ons programma maar er zijn verschillende factoren waardoor het reizen naar Portugal en deelname aan het Human Concern Be-LeeF! programma bij voorbaat niet geschikt zijn. Daarom hanteren wij de volgende contra-indicaties om te voorkomen dat we een gegadigde al in de Screenings & Intake procedure moeten afwijzen.

 

  • Lichamelijke klachten: Deze mogen niet dermate ernstig zijn dat de behandeling onverantwoord is en/of een meer medische setting vereist. Denk aan ernstig onder/overgewicht, ernstige complicaties van de eetstoornis zoals hartritmestoornissen, afwijkende bloedwaarden of als cliënt een operatieve ingreep heeft gepland om de eetstoornis te behandelen. 
  • Psychische klachten: Wanneer er sprake is van ernstige comorbide As I of As II waaronder psychose, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, angst-of dwangstoornis, PTSS, depressie, impulscontrole stoornissen, agressieregulatie problematiek die interfereren met het functioneren in een groep en/of parallelle behandeling vereisen. Ook ernstige actuele automutilatie in de laatste drie maanden, actuele suïcidaliteit of een tentamen suïcide in het laatste half jaar zijn contra-indicaties.
  • Afwezigheid eetstoornis: Soms zijn er wel eet- of gewichtsproblemen, maar is er geen sprake van een eetstoornis. Denk hierbij aan emotioneel eten zonder frequente eetbuien of incidenteel lijngedrag. Omdat het programma dan niet passend is, stellen wij de diagnose eetstoornis of ernstige verdenking van een eetstoornis conform DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) als vereiste.
  • Afwezigheid van motivatie voor herstel: Dit zou kunnen wanneer ouders of partner cliënt heeft aangemeld maar de cliënt zelf niet achter deze behandeling staat. Bij gebrek aan motivatie is het programma niet geschikt voor voor cliënt en verstoort dit het groepsproces.
  • Jonger dan 18 jaar tenzij cliënt tijdens het verblijf in Portugal wel 18 jaar is.
  • Beneden gemiddelde intelligentie: De cliënt moet namelijk in staat zijn te kunnen redeneren en reflecteren op de opdrachten die deze krijgt tijdens de behandeling. 
Herstellen van een eetstoornis

Financiering

Human Concern heeft geen contracten met zorgverzekeraars voor het Human Concern Be-leeF! programma en dus ook geen bemiddelende rol daarin. De facturering geschiedt derhalve rechtstreeks aan de cliënt tegen de daarvoor door Human Concern bepaalde condities.

Het Human Concern Be-LeeF! programma valt ook buiten de (tegemoetkoming) ongecontracteerde zorg van zorgverzekeraars. De cliënt dient derhalve zelf (naar wegen te zoeken om) de de gehele financiering van deelname aan het programma tijdig rond te krijgen. Het kan lonend zijn voor de cliënt te kijken naar mogelijke fiscale voordelen op het gebied van gezondheidszorg die de overheid in het land waar cliënt resideert, biedt.

Aanmelding

Wij vragen geïnteresseerden allereerst onze informatiebrochure goed door te nemen om een nadere uiteenzetting te krijgen van het Human Concern Be-LeeF! programma te krijgen. Deze brochure is op te vragen via onze website (druk hier).

De infomatiebrochure leidt de cliënt vervolgens naar onze digitale informatiebijeenkomsten waarin het programma uitgebreid toegelicht wordt en er volop gelegenheid is om verdere vragen te stellen. Pas na het bijwonen van deze informatiebijeenkomst kan de belangstellende zich inschrijven voor ons Human Concern Be-LeeF! programma.

Het is belangrijk dat de aanmelding vergezeld gaat van een verwijzing waarover wij u hieronder meer vertellen.

Ambulante behandeling van eetstoornis

Verwijzing

Na de informatiebijeenkomst krijgt de belangstellende een aanmeldformulier om samen met / door de verwijzer in te vullen en te mailen naar beleef@humanconcern.nl

Wij vragen voor de verwijzing de volgende zaken:

  • De verwijsbrief (wij hebben hier een format voor dat is aan te vragen via beleef@humanconcern.nl)
  • Een labonderzoek bloedwaarden niet ouder dan vier weken;
  • De behandelhistorie gerelateerd aan de zorgvraag en/of verwachte diagnose (denk aan intakebrief en/of afsluitende brieven van reeds afgeronde behandelingen;

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kun je contact opnemen via beleef@humanconcern.nl 

Wij zien uit naar een prettige samenwerking!