Skip to main content
search

Onze algemene voorwaarden

Gebaseerd op de algemene leveringsvoorwaarden LPGGz-Consumentenbond-GGZ Nederland 2017 . Daarnaast geldt de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Preambule

Aan de rechtsverhouding tussen een Cliënt en Human Concern ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op de verlening van zorg. Deze overeenkomst is de bijzondere overeenkomst geregeld in Boek 7, Titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van een dergelijke overeenkomst en geven aan wat de Cliënt en Human Concern bij de uitvoering daarvan mogen verwachten. Het spreekt vanzelf dat het unieke en persoonlijke contact van de Cliënt met de Zorgverleners daarnaast een belangrijke factor is.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Human Concern B.V. (hierna te noemen: Human Concern): de rechtspersoon die zorg verleent binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. 
 2. Cliënt: een natuurlijke persoon (m/v/n) die zich tot Human Concern wendt of heeft gewend teneinde zorg te ontvangen dan wel deze reeds ontvangt. In deze voorwaarden hanteren wij verwijzingen naar Cliënt met ‘zijn’ of ‘hem’. 
 3. Overeenkomst: de Behandelovereenkomst tussen Human Concern en de Cliënt. Deze Behandelovereenkomst is een geneeskundige Behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 
 4. Zorgverlener: de voor Human Concern werkzame beroepsbeoefenaar waaronder artsen, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, counselors, diëtisten, verpleegkundigen, die met de Cliënt in het kader van de zorg persoonlijk contact heeft.
 5. Medewerkers: onder meer artsen, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, therapeuten, persoonlijke assistenten, verpleegkundigen, administratief personeel en bestuurders werkzaam voor Human Concern. 
 6. Zorg of zorgverlening: de door Human Concern te verlenen geneeskundige zorg (behandeling), te weten gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, in de zin van de Zorgverzekeringswet.
 7. Behandelplan: een door Human Concern in samenspraak met de Cliënt opgesteld plan, waarin aan de orde komen de algemene gegevens en het beeld van de Cliënt, wensen, doelen, actieplan , evaluatie en rapportage. Het Behandelplan bevat een digitaal formulier waarin Human Concern de gegevens van de Cliënt invult en waarin de aanpak van het eetstoornis-probleem uiteen wordt gezet. Tevens wordt in het Behandelplan een op maat samengesteld Behandeltraject geadviseerd en staan de doelstellingen daarin opgenomen. 
 8. Behandeltraject: ofwel de ambulante en/of klinische behandeling (inhoudende onder meer gesprekken en consulten) ofwel één van de Behandeltrajecten van Human Concern zoals nader omschreven in het Behandelplan. 
 9. Eigen bijdrage : dat deel van de behandelkosten dat door de zorgverzekeraar niet vergoed wordt, en voor rekening komt van de Cliënt. 
 10. Praktijk: de behandelruimte van Human Concern, inclusief de wachtkamer, balie of andere ruimtes waar de Cliënt als onderdeel van de zorg gebruik van maakt.
 11. Naastbetrokkene(n): familie, partners, vrienden of andere naasten van de Cliënt.
 12. Vertegenwoordiger: degene die de Cliënt vertegenwoordigt krachtens de wet dan wel krachtens een rechterlijke beschikking dan wel krachtens een schriftelijke volmacht van de Cliënt. De Vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de Cliënt uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden voor zover de Cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de Vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet, een beschikking van de rechter of op grond van een persoonlijke schriftelijke machtiging van de Cliënt. 
 13. Dossier: het Dossier waarin Human Concern gegevens opneemt over de gezondheid van de Cliënt, de verrichtingen, verklaringen van de Cliënt en Human Concern de gegevens bewaart die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Onder Dossier wordt ook het (elektronisch) patiëntendossier of het zorgdossier verstaan.
 14. Incident: een niet beoogde of onvoorziene gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade voor de Cliënt, mede cliënt(en) of medewerker(s) van de instelling heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.
 15. Calamiteit: een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een Cliënt heeft geleid.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de tussen de Cliënt en Human Concern gesloten overeenkomst met betrekking tot het verlenen van zorg, alsmede alle daarmee verband houdende (nadere) afspraken tussen de Cliënt en Human Concern. 

ARTIKEL 3 – NAASTBETROKKENEN

 1. In het kader van goede zorg aan de Cliënt wordt, indien van toepassing, bij afspraken met de Cliënt ingegaan op de wijze waarop aan de betrokkenheid, informatievoorziening aan en ondersteuning van familie en/of andere naastbetrokkenen invulling wordt gegeven.
 2. De familie/sociale omgeving kan intensief bij het proces worden betrokken zonder de vertrouwelijkheid ten aanzien van de Cliënt te schaden.
 3. De Zorgverlener legt de afspraken ingevolge de vorige leden van dit artikel vast in het Dossier.
 4. Indien gewenst kan de Cliënt zich laten bijstaan door iemand naar keuze, om te helpen een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van de zorgverlening. 

ARTIKEL 4 – VERTEGENWOORDIGING

 1. Een Vertegenwoordiger van de Cliënt treedt op indien de Cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de Vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet, een beschikking van de rechter of op grond van een persoonlijke schriftelijke machtiging van de Cliënt. 
 2. Op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden treedt hij (mede) op:
  1. bij het tekenen van de overeenkomst tussen Human Concern en de Cliënt, indien de Cliënt niet bekwaam of bevoegd is om deze overeenkomst te tekenen, dan wel niet in staat is tot een redelijke belangenafweging hiertoe;
  2. indien de Cliënt niet in staat is tot een redelijke belangenafweging ter zake van een beslissing waarvoor diens toestemming is vereist.
 3. De Vertegenwoordiger is verplicht zorg te dragen voor een goede uitoefening van zijn taken, bij gebreke waarvan Human Concern:
 1. de Cliënt kan verzoeken een andere Vertegenwoordiger aan te wijzen;
 2. de familie van de Cliënt kan verzoeken een andere Vertegenwoordiger aan te wijzen; en/of
 3. bij de rechter een verzoek kan indienen tot ontslag van de Vertegenwoordiger, en – indien noodzakelijk – een verzoek kan indienen tot het benoemen van een andere Vertegenwoordiger.

ARTIKEL 5 – DUIDELIJKE INFORMATIE
De Cliënt heeft recht op de informatie die noodzakelijk is om weloverwogen keuzes over de zorgverlening te kunnen maken. Alle informatie die aan de Cliënt wordt verstrekt moet naar inhoud, vorm en moment op een voor de Cliënt geschikt niveau zijn. De Zorgverlener gaat bij de Cliënt na of deze de informatie heeft begrepen en of er nog vragen zijn.

ARTIKEL 6 – ZORGSPECIFIEKE INFORMATIE 

 1. Voorafgaand aan het tot stand komen van het Behandelplan bepalen de Zorgverlener en Cliënt in onderling overleg welke zorg het beste bij de Cliënt past en wisselen zij voor de zorg relevante informatie uit, waarbij voor de Cliënt geldt: 
  1. Dat Cliënt zich op verzoek van Human Concern verplicht, voorafgaand of tijdens de therapie, tot het verrichten van een medisch consult en zo nodig inclusief lichamelijk- en bloedonderzoek; 
  2. Dat Cliënt zich op verzoek verplicht, voorafgaand of tijdens de behandeling,  één of enkele consulten bij één van de Zorgverleners zoals psychiater en/of Regiebehandelaar van Human Concern te laten verrichten.
 2. Daarnaast wordt Cliënt in ieder geval op begrijpelijke wijze op de hoogte gesteld van:
  1. de diagnose en wat het betekent om die diagnose te hebben;
  2. de zorg opties en het doel, de aard, de kans op succes en de mogelijke risico’s en de neveneffecten;
  3. de naam van de verantwoordelijke Zorgverlener en die van de andere betrokken Zorgverlener(s);
  4. de ervaring van de betrokken Zorgverleners;
  5. overige aspecten, zoals de wachttijd.
 3. Indien de Cliënt uitdrukkelijk heeft aangegeven informatie niet te willen ontvangen, kan het verstrekken van informatie achterwege blijven. 
 4. Naast het bepaalde in het vorige lid kan informatie over de zorg alleen (tijdelijk) achterwege blijven in het uitzonderlijke geval dat het verstrekken daarvan kennelijk ernstige nadeel voor de Cliënt oplevert. 

ARTIKEL 7 – ALGEMENE INFORMATIE 

De Zorgverlener geeft de Cliënt, afgestemd op de behoefte en mogelijkheden, in ieder geval algemene informatie over: 

 1. Human Concern en de gang van zaken van het zorgproces, zoals de intake, het opstellen van een Behandelplan, de zorgverlening, het maken van afspraken die betrekking hebben op de specifieke situatie van de Cliënt en het beëindigen van de overeenkomst; 
 2. een heldere omschrijving van relevante behandelingsmogelijkheden;
 3. kosten, mogelijkheden voor vergoeding, eigen risico en betaling van kosten voor aanvullende diensten en de mogelijk niet vergoede zorg;
 4. de relevante Cliënten- en familieorganisaties;
 5. de Cliëntenraad van Human Concern;
 6. de klachten- en geschillenregeling;
 7. de Cliëntvertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris; 
 8. de gevolgen van tijdens de zorg optredende wilsonbekwaamheid;
 9. de Huisregels;
 10. omgang met naastbetrokkenen;
 11. de website www.humanconcern.nl voor belangrijke actuele informatie
 12. bereikbaarheid in geval van nood; 
 13. het privacy beleid;
 14. de Privacyverklaring over het gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek en over maatregelen rondom privacy;
 15. het beleid ten aanzien van ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken waaronder wilsverklaringen, zelfbindingsverklaring, non-reanimatie en euthanasie;
 16. het Kwaliteitsstatuut met daarin concrete afspraken betreffende de interne taakverdeling in het kader van de zorg.
 1. De in het vorige lid bedoelde informatie is zoveel als mogelijk beschikbaar op de website van Human Concern www.humanconcern.nl.

ARTIKEL 8 – TOT STAND KOMEN VAN DE BEHANDELOVEREENKOMST

 1. De behandelovereenkomst tussen de Cliënt en Human Concern komt uitsluitend tot stand indien:
  1.de Cliënt, dan wel zijn Vertegenwoordiger, op grond van de reeds verstrekte informatie kenbaar heeft gemaakt de behandelovereenkomst te willen aangaan;
  2.Human Concern redelijkerwijs van oordeel is dat de hulpvraag van de Cliënt op grond van de bij Human Concern aanwezige mogelijkheden kan worden beantwoord; en 
 2. een voor de financiering noodzakelijke verwijzing is afgegeven.
 3. Indien aan de in het vorige lid 1 en lid 2 genoemde voorwaarden is voldaan, stelt Human Concern een behandelovereenkomst op. Deze behandelovereenkomst wordt ondertekend door Human Concern, de Cliënt en – indien van toepassing – de Vertegenwoordiger. De Cliënt verkrijgt het recht op de in de overeenkomst genoemde zorg uitsluitend na het schriftelijk aangaan en ondertekenen van de overeenkomst.
 4. Indien de zorgverlening eerder is aangevangen dan de datum waarop de overeenkomst door Human Concern, de Cliënten en – indien van toepassing – de Vertegenwoordiger is ondertekend, dan geldt de datum waarop de zorg is aangevangen als ingangsdatum van de behandelovereenkomst. Deze datum wordt in de overeenkomst vastgelegd. 
 5. In het Behandelplan werken de Zorgverlener en de Cliënt de overeengekomen zorg nader uit. 

ARTIKEL 9 – HET OPSTELLEN VAN HET BEHANDELPLAN 

 1. De zorg wordt uitsluitend aan de Cliënt verleend op basis van een Behandelplan. Het Behandelplan is gebaseerd op een eerste behandelperiode van drie maanden. Deze wordt elke drie maanden geëvalueerd met de betrokken Regiebehandelaar en opnieuw uitgezet voor de vervolgbehandeling.
 2. Human Concern organiseert bij aanvang van de zorgverlening een consult tussen de Zorgverlener, de Cliënt en – indien van toepassing – de Vertegenwoordiger van de Cliënt, waarin afspraken worden gemaakt ten aanzien van de zorgverlening en deze worden vastgelegd in een Behandelplan. Dit Behandelplan bevat in ieder geval:
  1. de doelen met betrekking tot de zorg voor een bepaalde periode gesteld, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de Cliënt;
  2. de wijze waarop de Zorgverlener en de Cliënt de gestelde doelen trachten te bereiken;
  3. wie voor de verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk is en op welke wijze afstemming plaatsvindt tussen meerdere Zorgverleners, en wie de Cliënt op die afstemming kan aanspreken;
  4. de wijze waarop de Cliënt zijn leven wenst in te richten ten aanzien van de behandeling en de ondersteuning die de Cliënt daarbij van Human Concern zal ontvangen;
  5. de frequentie en onder welke omstandigheden de Zorgverlener de zorgverlening in samenspraak met de Cliënt gaat evalueren en actualiseren, waarbij als norm geldt periodieke evaluatie per drie maanden. Bovenstaande tenzij omstandigheden een andere evaluatietermijn rechtvaardigen of noodzakelijk maken; en
  6. de eventuele nazorg.
 3. De Zorgverlener stelt het Behandelplan op in overeenstemming met zijn professionele standaard. Hij houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de Cliënt.
 4. Het Behandelplan wordt bij aanvang van de ambulante behandeling (na afronden diagnostiek) door de Zorgverlener vastgesteld.
 5. Door instemming met het Behandelplan geeft de Cliënt en/of zijn Vertegenwoordiger toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het Behandelplan, waaronder de geneeskundige handelingen en handelingen van niet-ingrijpende aard op medische en sociale indicatie, tenzij de Cliënt bij de uitvoering te kennen geeft deze handelingen (alsnog) niet te willen. 
 6. Voor ingrijpend medisch handelen of ander ingrijpend handelen dat geen onderdeel uitmaakt van het Behandelplan is – behoudens wanneer spoedeisend handelen vereist is – uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt en/of zijn Vertegenwoordiger nodig. Onder spoedeisend wordt verstaan: de kennelijke noodzaak tot het onverwijld uitvoeren van een handeling om ernstig nadeel voor de Cliënt te voorkomen. In dat geval wordt de Cliënt en/of Vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling. In het Dossier van de Cliënt wordt gemotiveerd vastgelegd waarom sprake was van spoedeisend handelen. 
 7. Indien tijdens de behandeling van de Cliënt blijkt dat een wijziging van het Behandelplan en/of Behandeltraject nodig of wenselijk is, kan in overleg met de Cliënt en/of zijn Vertegenwoordiger het Behandelplan en/of Behandeltraject worden gewijzigd zoals omschreven in artikel 10.

ARTIKEL 10 – INDICATIE ZORGPADEN 

 1. Het eerste indicatie moment voor de behandeling vindt plaats o.b.v. de intake waarbij er sprake is van de volgende twee opties:
  1.
  Start behandeling bij Human Concern na positief behandeladvies.
  2. Geen behandeling bij Human Concern na negatief behandeladvies met verwijzing naar huisarts en/of alternatieve Zorgverlener.
 2. De hierna volgende indicatie momenten vinden structureel iedere drie maanden plaats gedurende het Behandeltraject. Er wordt een passend Behandeltraject geïndiceerd voor de volgende mogelijkheden:
  1.
  Voortzetting Behandeltraject met een duur van 3 maanden.
  2. Beëindiging Behandeltraject met advies en verwijzing.
 3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het voortzetten van één van bovenstaande opties.

Het besluit om het Behandeltraject voort te zetten, aan te passen of te beëindigen is te allen tijde gelegen bij de expertise van het behandelteam en verantwoordelijke regiebehandelaar.

 1. Cliënt heeft te allen tijde recht om de behandeling vroegtijdig te beëindigen in samenspraak met de Regiebehandelaar.

ARTIKEL 11 – DOSSIER

 1. Human Concern richt een Dossier in met betrekking tot de zorgverlening aan de Cliënt. Human Concern registreert in dit Dossier aantekeningen van de relevante gegevens over de gezondheid van de Cliënt en de gegevens die direct verband houden met de zorgverlening aan de Cliënt. Ook stukken die zodanige gegevens bevatten, neemt Human Concern in het Dossier op voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is. Het Dossier bevat naast de in de wet- en regelgeving geregelde onderwerpen het volgende:
  1.
  de wensen van de Cliënt wat betreft welke naastbetrokkene(n) wel of juist niet bij de zorgverlening worden betrokken of hierover worden geïnformeerd en de wijze waarop dat gebeurt;
  2. de wensen en voorkeuren van de Cliënt;
  3. de voortgang (incl. rapportages, uitslagen, ROM uitslagen etc.) van de zorg, indien hier door cliënt geen expliciet bezwaar tegen is gemaakt.
 2. Incidenten en calamiteiten voor zover deze gevolgen hebben voor de zorg of de gezondheidstoestand van de Cliënt. 
 3. Human Concern bewaart het Dossier van de Cliënt na afloop van de zorgverlening niet langer dan de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.
 4. Human Concern verstrekt de Cliënt op diens verzoek inzage in en afschrift van de bescheiden die deel uitmaken van het Dossier. Deze verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De Cliënt heeft online toegang tot het Dossier middels het door Human Concern gehanteerde Cliëntportaal. Meer informatie over hoe een Cliënt een kopie van zijn Dossier kan opvragen is te vinden op de website www.humanconcern.nl onder het kopje privacy.
 5. Human Concern vernietigt het Dossier van de Cliënt na een daartoe strekkend verzoek van de Cliënt, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de Cliënt, onder wie begrepen Human Concern, of indien de wet zich tegen vernietiging verzet. Informatie over hoe dit verzoek tot vernietiging in te dienen is te vinden op de website www.humanconcern.nl onder het kopje privacy. 

ARTIKEL 12 – SECOND OPINION

Human Concern zal alle redelijke medewerking verlenen aan een door de Cliënt gewenste second opinion en bespreekt op verzoek van de Cliënt de resultaten van de second opinion ook als de Cliënt deze heeft gevraagd zonder medewerking van Human Concern.

ARTIKEL 13 – PRIVACY 

 1. Human Concern draagt er zorg voor dat aan anderen dan de Cliënt geen inlichtingen over de Cliënt dan wel inzage in of afschrift van het Dossier van de Cliënt wordt verstrekt, tenzij de Cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven of daarvoor een wettelijke plicht of expliciete bevoegdheid bestaat. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover de persoonlijke levenssfeer van anderen daardoor niet wordt geschaad.
 2. Onder anderen dan de Cliënt zoals bedoeld in het vorige lid zijn niet begrepen de Medewerkers of andere hulpverleners/klinieken die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de tussen Human Concern en de Cliënt gesloten overeenkomst , en hun vervangers/waarnemers, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden.
 3. Indien de Cliënt wordt vertegenwoordigd door een Vertegenwoordiger kan Human Concern zonder toestemming van de Cliënt aan de Vertegenwoordiger inlichtingen geven of inzage geven in of afschrift geven van het Dossier van de Cliënt. Indien het geven van inlichtingen over de Cliënt, dan wel het verstrekken van inzage in of afschrift van het Dossier van de Cliënt aan de Vertegenwoordiger door Human Concern niet in lijn ligt met goed hulpverlenerschap, laat Human Concern dit echter achterwege.  
 4. Cliënt verplicht zich om tijdens of na de behandeling niet over andere cliënten te communiceren met derden.
 5. Op de website van Human Concern www.humanconcern.nl is in de Privacyverklaring te lezen welke uitgangspunten en maatregelen Human Concern hanteert op het gebied van privacy van haar Cliënten en de bescherming van persoonsgegevens.
 6. Human Concern verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van de Cliënt als hiervoor een grondslag bestaat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Indien Human Concern persoonsgegevens van de Cliënt wil gebruiken voor een van de volgende doeleinden, vraagt Human Concern de Cliënt daarvoor in ieder geval uitdrukkelijke toestemming:
  1.
  het gebruik van de door de Cliënt ingevulde (effect)vragenlijsten voor verbetering van de kwaliteit van behandeling;
  2. publicatie van foto-, film- en/of geluidsopnamen van de Cliënt;
  3. het opvragen van gegevens bij een huidige of eerdere behandelaar en het doorsturen van gegevens naar een nieuwe externe behandelaar.
  4. het verstrekken van gegevens aan de klachtencommissie en/of auditor.
  5. Human Concern en haar Medewerkers verplichten zich hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk geheimhouding te zullen betrachten omtrent alle informatie die de Cliënt in dit kader aan Human Concern en haar Medewerkers heeft verstrekt.

ARTIKEL 14 – KWALITEIT VAN ZORG

Onze Zorgverleners zijn gebonden aan wettelijke eisen en verplichtingen van hun beroepsgroep. Voor wat betreft de Kwaliteit van zorg voldoet HC aan alle wettelijke kwaliteitseisen en richtlijnen, dit geldt voor zowel de afzonderlijke beroepsgroepen als in het algemeen voor de zorg- en dienstverlening. Voor meer informatie, zie ons Kwaliteitsstatuut en Professioneel Statuut op de website www.humanconcern.nl. Afwijking van normen en richtlijnen moet Human Concern motiveren, aan de Cliënt uitleggen en vastleggen in het Dossier.


ARTIKEL 15 – TOEGANKELIJKHEID PRAKTIJK

De Praktijk dan wel alle praktijkruimtes die van belang zijn voor de Cliënt moeten voldoende toegankelijk zijn. 

ARTIKEL 16 – INCIDENTEN 

 1. Zo spoedig mogelijk na een incident dat voor de Cliënt merkbare gevolgen heeft of kan hebben, informeert Human Concern de betreffende Cliënt of diens Vertegenwoordiger over:
  1.
  de aard en de oorzaak van het incident;
  2. welke maatregelen zijn of worden genomen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.
 2. Human Concern maakt van de aard en de toedracht van het incident een aantekening in het Dossier van de Cliënt.
 3. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de Cliënt, bespreekt Human Concern de voor de aanpak daarvan mogelijke zorgverleningsalternatieven met de Cliënt of diens Vertegenwoordiger en maakt afspraken over de aanvang van de gekozen zorg en het vervolg.

ARTIKEL 17 – ZORG OP AFSPRAAK 

 1. Als de zorg plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt Human Concern ervoor dat voor de Cliënt duidelijk is wanneer, waar en op welk tijdstip de betreffende zorg zal plaatsvinden.
 2. Indien de Cliënt een gemaakte afspraak niet kan nakomen, moet deze uiterlijk 24 uur (exclusief weekend) van tevoren worden geannuleerd of verplaatst, tenzij de annulering of verplaatsing van de afspraak voldoet aan de coulance voorwaarden zijnde overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad of code rood van het KNMI. 
 3. Human Concern rekent een wegblijftarief indien Cliënt niet op diens behandelsessie verschijnt zonder zich op tijd te hebben afgemeld, waarbij geen sprake is van genoemde coulancevoorwaarden zoals omschreven in het voorgaande lid. Een uitgebreide toelichting van ons No-Show beleid staat op de onze website www.humanconcern.nl.

ARTIKEL 18 – EEN CLIËNT- MEERDERE ZORGVERLENERS

Human Concern handelt naar de afspraken afkomstig uit het opgestelde Kwaliteitsstatuut bij de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Dit Kwaliteitsstatuut is te vinden op onze website www.humanconcern.nl. In het geval van een samenwerkingsverband m.b.t. start- en nazorggroepen ligt de uitvoering van taken bij de betreffende samenwerkingspartner. De verantwoordelijkheid blijft bij Human Concern.

ARTIKEL 19 – GOED CLIËNTSCHAP

 1. Elke Cliënt legitimeert zich voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op verzoek van Human Concern met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs en overlegt de gegevens van zijn zorgverzekeraar. Kan de Cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs en/of verzekeringsgegevens niet tonen, dan is Human Concern gerechtigd de uitvoering van de zorgovereenkomst op te schorten en/of het niet voortzetten van de intake totdat de Cliënt de noodzakelijke gegevens heeft overlegd, tenzij onmiddellijke behandeling noodzakelijk is.
 2. Vóór aanvang van de zorg geeft de Cliënt op verzoek van Human Concern de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon, bij voorkeur zijn Vertegenwoordiger.
 3. De Cliënt houdt zich aan de (toegestuurde) Huisregels en onthoudt zich naar beste kunnen van gedrag dat risico oplevert voor de veiligheid van zichzelf en andere mensen, aanwezig bij Human Concern.
 4. De Cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan- of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen. Human Concern is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van fysieke eigendommen. 
 5. De Cliënt zal naar beste kunnen de aanwijzingen van en namens Human Concern en haar Medewerkers betreffende de behandeling en veiligheid opvolgen en verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst door Human Concern. Deze medewerking bestaat uit onder andere het invullen van de (effect)vragenlijsten tijdens het Behandeltraject om het effect dat de behandeling heeft op de Cliënt te kunnen monitoren. De Cliënt verbindt zich door de overeenkomst om deel te nemen aan de (effect)vragenlijsten. Deze worden gebruikt om te komen tot passende zorg en maken dan ook deel uit van de overeenkomst. Voor het gebruik van deze geanonimiseerde data voor (wetenschappelijk) onderzoek kan bezwaar worden aangetekend.
 6. Naast het invullen van de (effect)vragenlijsten maakt ook deelname aan E-health onderdeel uit van de uitvoering van de overeenkomst bij Human Concern. Toegang tot E-health vindt plaats middels het Cliëntportaal waartoe toegang bij start van de behandeling wordt verstrekt. 

ARTIKEL 20 INFORMATIEPLICHTEN

 1. De Cliënt geeft Human Concern, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die Human Concern redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst nodig heeft, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring of crisiskaart. 
 2. Wanneer zich tussentijds wijzigingen voordoen in de situatie van de Cliënt die kunnen leiden tot verandering van de (omvang van) de te leveren zorg, is de Cliënt of de Vertegenwoordiger gehouden Human Concern daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 3. Human Concern en haar Medewerkers zijn verplicht aan de Cliënt alle informatie te verstrekken die deze behoeft om op basis daarvan zijn toestemming te geven voor een bepaalde (geneeskundige) behandeling, de daarmee te bereiken resultaten en de daaraan verbonden risico’s, voor zover deze laatste niet van te verwaarlozen betekenis zijn.
 4. Human Concern en haar Medewerkers zijn bevoegd de Cliënt (tijdelijk) niet te informeren omtrent zijn medische toestand en de daarbij bestaande vooruitzichten, indien zij van oordeel zijn dat zo’n mededeling kennelijk ernstig nadeel voor de Cliënt teweeg zal brengen.
 5. Human Concern en haar Medewerkers zijn verplicht om, indien de Cliënt dat uitdrukkelijk verzoekt, aan derden informatie te verstrekken omtrent zijn (geneeskundige) toestand, voor zover dat in het belang van de Cliënt is. Bijvoorbeeld: met het oog op het sluiten van een verzekering, aan een keuringsarts met het oog op een sollicitatie, aan een bedrijfsarts met het oog op de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, ten behoeven van een reisannulering, aan een advocaat in het kader van een ten behoeve van die Cliënt te voeren procedure of aan een onderwijsinstelling met het oog op examenregelingen. 

ARTIKEL 21 – TARIEVEN EN BETALING 

 1. De tarieven voor de behandelingen binnen de gespecialiseerde GGZ bij Human Concern zijn gebaseerd op de overeengekomen contractuele afspraken tussen Human Concern en de zorgverzekeraar. Deze tarieven per zorgverzekeraar zijn te vinden op de website van Human Concern. 
 2. De tarieven voor de behandelingen binnen de gespecialiseerde GGZ bij Human Concern, waarbij de cliënt zelf betaler is, zijn vastgesteld op basis van de gepubliceerde WMG (wet marktordening gezondheidszorg) tarieven jaarlijks vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).
 3. De Cliënt is Human Concern de overeengekomen tarieven verschuldigd voor de genoten zorg en diensten. 
 4. Het overeengekomen tarief wordt in rekening gebracht bij de door Cliënt aangewezen partij, te weten zorgverzekeraar, gemeente of Cliënt zelf. 
 5. Indien er wel een overeenkomst is tussen Human Concern en de zorgverzekeraar, wordt de factuur gedeclareerd bij de zorgverzekeraar of gemeente door Human Concern.
 6. Indien er geen overeenkomst is tussen Human Concern en de zorgverzekeraar of gemeente, wordt de factuur in rekening gebracht bij de Cliënt.
 7. Bij sprake van gerede twijfel over het al dan niet verkrijgen van de financiering treden Human Concern en Cliënt met elkaar in overleg, inachtname van lid 3.
 8. Cliënt ontvangt van Human Concern een factuur die voldoet aan de zorgstandaarden. Deze factuur kan Cliënt aanbieden bij de zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding. 
 9. Vergoeding vindt plaats op basis van de polisvoorwaarden binnen de overeenkomst tussen cliënt en zorgverzekeraar. Human Concern staat niet garant voor het wel of niet ontvangen van een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. 
 10. Human Concern stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn van de factuur een betalingsherinnering en geeft de Cliënt de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog de betaling te voldoen. 
 11. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering de betalingstermijn van de factuur nog steeds niet is voldaan, is Human Concern gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

ARTIKEL 22 – VOEDING- WENSEN EN LEVENSOVERTUIGING CLIËNT

Human Concern zorgt, bij verblijf met maaltijden, voor een medisch verantwoord dieet. Er wordt daarnaast zoveel mogelijk aangesloten bij de wensen en levensovertuiging van de Cliënt.

ARTIKEL 23 – HUISREGELS

Voor alle GGZ instellingen worden huisregels aanbevolen. De huisregels van Human Concern zijn gebaseerd op de richtlijnen van GGZ Nederland. Naast de huisregels worden er – in het kader van borgen van kwaliteit en veiligheid – protocollen gehanteerd. Huisregels kunnen centraal of decentraal worden opgesteld. De huisregels in dit document zijn centraal opgesteld. Human Concern ontleent zich altijd het recht om cliënten de toegang te ontzeggen indien niet gehouden wordt aan deze huisregels:

 1. Wij verlangen van ieder dat men op respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt onder meer in dat lichamelijk geweld en ongewenste intimiteiten niet getolereerd kunnen worden.
 2. Het is niet toegestaan om gevaarlijke voorwerpen in jouw bezit te hebben die een gevaar voor jou of voor de goede gang van zaken bij Human Concern kunnen opleveren.
 3. Roken en alcohol binnen de locaties van Human Concern is niet toegestaan.
 4. Het in bezit hebben van drugs en/of het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan.
 5. Het is bij Human Concern niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnamen te maken en te publiceren. Hierin kan uitzondering worden gemaakt met expliciete toestemming van betrokkene(n). 

ARTIKEL 24 – BEËINDIGING VAN DE BEHANDELOVEREENKOMST 

De Cliënt is te allen tijde bevoegd de behandelingsovereenkomst op te zeggen.  Human Concern kan de Cliënt verzoeken een schriftelijke verklaring te ondertekenen als de Cliënt tegen het advies van een Zorgverlener en/of Medewerker van Human Concern een behandeling weigert of een overeengekomen behandeling onderbreekt of beëindigt.

De behandelovereenkomst eindigt: 

a. na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de Cliënt.
De Cliënt stelt Human Concern hierover schriftelijk in kennis.
b. bij overplaatsing naar een andere zorginstelling;
c. wanneer er na het doorlopen van de intakeprocedure bepaald is dat er geen passend behandelaanbod is voor de hulpvraag;
d. na goed overleg met de Cliënt en de Regiebehandelaar;
e. bij overlijden van de Cliënt.

ARTIKEL 25 – OPZEGGING VAN DE BEHANDELOVEREENKOMST DOOR HUMAN CONCERN

 1. Human Concern is gerechtigd de behandelovereenkomst op te zeggen indien:
  a. D
  e Cliënt herhaaldelijk diens verantwoordelijkheden uit de overeenkomst niet nakomt of kan nakomen, daarop herhaaldelijk is aangesproken, maar Cliënt gedrag niet verandert en dit heeft geleid tot een zodanige situatie dat het langer voortduren van de overeenkomst in redelijkheid niet langer van Human Concern verwacht kan worden;
  b. De Cliënt zich niet aan algemene dan wel expliciete aanvullende individuele afspraken houdt die zijn gemaakt in het behandelplan.
  c. De Cliënt ernstige strafbare feiten begaat die een weerslag hebben op de relatie met Zorgverleners of medecliënten;
  d. Door toedoen van naasten van de Cliënt ernstige spanningen met de Zorgverleners, ingeschakelde derden of andere Cliënten van Human Concern ontstaan (denk aan onheus of agressief gedrag van de Cliënt), waardoor voortzetting van zorgvuldige zorg al dan niet in combinatie met verblijf wordt bemoeilijkt;
  e. Indien de zorgvraag van de Cliënt dusdanig verandert dat het niet meer van Human Concern kan worden verlangd dat Human Concern de zorg verleent zoals is overeengekomen en is vastgelegd in het Behandelplan. 
 2. Human Concern kan de overeenkomst in de gevallen genoemd in het vorige lid opzeggen tegen elke dag van de kalendermaand.
 3. Human Concern verwijst de Cliënt bij opzegging terug naar de huisarts of alternatieve passende zorg.

ARTIKEL 26 – NAZORG

Bij het beëindigen van de overeenkomst spannen Human Concern en de Cliënt zich in om in onderling overleg tijdig de randvoorwaarden te regelen die nodig zijn voor het ontslag en/of de nazorg indien continuïteit van zorg noodzakelijk is. Human Concern stelt Cliënt op de hoogte van het ontslag vóór het daadwerkelijk vertrek:

a. De contactpersoon of Vertegenwoordiger van de Cliënt;
b. Betrokken Zorgverleners, al dan niet binnen Human Concern;
c. De huisarts en/of initiële verwijzer.

ARTIKEL 27- OVERLIJDEN

 1. In geval de Cliënt tijdens zijn verblijf in Human Concern overlijdt, stelt Human Concern de contactpersoon en/ of Vertegenwoordiger onverwijld op de hoogte van zijn overlijden.
 2. In geval de Cliënt geen contactpersoon of Vertegenwoordiger heeft aangewezen of indien deze persoon geen adequate stappen onderneemt, handelt Human Concern volgens een vast beleid voor laatste zorg, waarbij Human Concern zoveel als mogelijk met de levensovertuiging van de overledene -althans voor zover bekend- rekening houdt. Human Concern biedt binnen de wettelijke mogelijkheden desgewenst nazorg aan de nabestaanden van de Cliënt. 

ARTIKEL 28 – KLACHTENREGELING

Human Concern beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenregeling. Deze is te vinden op de website van Human Concern www.humanconcern.nl  

Cliënt kan zich gedurende de klachtenprocedure laten bijstaan door een persoon naar zijn/haar keuze. 

De Cliënt kan in het kader van zorg omschreven in de Zorgverzekeringswet naast de andere bestaande mogelijkheden een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg Algemeen (www.degeschillencommissiezorg.nl)

ARTIKEL 29 – WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Als wordt geconstateerd dat enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zou zijn, zal deze afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst en zal de rest van Algemene Voorwaarden en de Behandelovereenkomst volledig van kracht blijven. Indien er wijzigingen plaatsvinden binnen de algemene voorwaarden, prevaleert deze de huidige voorwaarden. Human Concern publiceert de wijziging op haar website en informeert cliënten hierover per e-mail. 

ARTIKEL 30 – SLOTBEPALINGEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht. 
 2. Geschillen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Human Concern statutair is gevestigd.
 3. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01 januari 2023. 
Close Menu