• Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Fotograferen en andere beeldopnamen
Bij human concern respecteren wij privacy van al onze cliënten, medewerkers en bezoekers. Daarom wordt iedereen verzocht zeer zorgvuldig met foto’s en ander beeldmateriaal om te gaan. Dit betekent in ieder geval dat eerst de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) wordt gevraagd.

Openbaar maken van beeldopnamen
Gelet op de privacy van al onze cliënten, medewerkers en bezoekers, gebeurt verzending en/of publicatie van gemaakte beeldopnamen, op welke wijze dan ook, uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n).

Slotbepalingen huisregels

  • Deze huisregels en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het nederlandse recht.
  • Geschillen naar aanleiding van deze huisregels en de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin human concern statutair is gevestigd.
  • Deze huisregels treden in werking op 1 januari 2019.
 

Inleiding
Voor alle ggz instellingen worden huisregels aanbevolen. De huisregels van human concern zijn gebaseerd op de richtlijnen van ggz nederland. Naast de huisregels worden er – in het kader van borgen van kwaliteit en veiligheid – protocollen gehanteerd. Huisregels kunnen centraal of decentraal worden opgesteld. De huisregels in dit document zijn centraal opgesteld. Hc ontleent zich altijd het recht om cliënten de toegang te ontzeggen indien niet gehouden wordt aan deze huisregels.

Respectvolle omgang
Wij verlangen van ieder dat men op respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt onder meer in dat lichamelijk geweld en ongewenste intimiteiten niet getolereerd kunnen worden.

Gevaarlijke voorwerpen
Het is niet toegestaan om voorwerpen in jouw bezit te hebben die een gevaar voor jou of voor de goede gang van zaken bij human concern kunnen opleveren.

Roken en alcohol
Roken en alcohol binnen de locaties van human concern is niet toegestaan.

Drugs
Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan.