• Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.
human-concern-klacht-indienen

Cliënten Human Concern

Human Concern wil het graag weten als cliënten en/of betrokkenen ontevreden zijn over onze aangeboden diensten. Heb je een klacht, dan willen we je vragen in eerste instantie te proberen de klacht op te lossen met degene(n) op wie je klacht betrekking heeft. Dit is over het algemeen de kortste route om tot een oplossing te komen.

Twijfel je of je een klacht/idee/verbeterpunt wil deponeren, dan mag je altijd contact opnemen met de cliënten/familieraad.

Wanneer een gesprek niet tot een oplossing heeft geleid, of wanneer een gesprek gezien de omstandigheden niet langer mogelijk is, kan er bij de klachtenfunctionaris een schriftelijke klacht worden ingediend. Dit kan per e-mail via klachtencommissie@humanconcern.nl of per post naar het hoofdkantoor in Amsterdam.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk. Dit houdt in dat zij niet direct betrokken is bij aangelegenheden waarop de klacht betrekking heeft.

De taak van de klachtenfunctionaris is, om in onderling overleg tot een oplossing te komen waar iedereen mee kan leven. Zij antwoordt binnen uiterlijk vijf werkdagen na het indienen van de schriftelijke klacht over de te nemen stappen.  In ieder geval krijgen alle betrokkenen de gelegenheid om hun kant van de zaak toe te lichten.

human-concern-kwaliteitsmanagement

Klacht indienen

Binnen uiterlijk zes  weken na ontvangst van de schriftelijke klacht, ontvang je namens Human Concern een onderbouwd oordeel over de klacht. Dit oordeel betreft de visie op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen. Wanneer het niet mogelijk is om binnen zes weken tot een oordeel over de klacht te komen, dan kan in overleg besloten worden om deze termijn te verlengen tot tien weken.

Wanneer er een oplossing is gevonden, dan wordt deze genoteerd en de uitvoering wordt dan in gang gezet. Hiermee is de klacht afgehandeld. Je klachtbrief en de registratie van de afhandeling worden gedurende twee jaar bewaard voor kwaliteitsverbeteringsdoeleinden. Uiteraard worden hierbij de regels van de privacywet in acht genomen. Zie hier ook ons klachtenreglement clienten.

Mocht de afhandeling van jouw klacht uiteindelijk niet tot tevredenheid leiden, dan kun je na zes/ maximaal tien weken alsnog beslissen om je klacht te laten beoordelen door een onafhankelijke geschillencommissie. Human Concern heeft zich aangesloten bij Geschillencommissie Zorg Algemeen en beschikt over een aansluitbewijs voor 2024.

Vragen en/of opmerkingen over no-show facturen worden niet als klacht behandeld. Zie meer informatie hierover: afspraken maken of afzeggen.