• Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Human Concern houdt rekening met alle relevante wetgevingen 

Vanuit Human Concern kijken we niet alleen naar de AVG maar wordt rekening gehouden met allerlei verschillende relevante wetgevingen die een rol spelen in de verwerking van persoonsgegevens binnen Human Concern. Denk hierbij aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

De wetgever schenkt steeds meer aandacht aan het onderwerp privacy. Het toenemen van (digitale) informatiestromen en informatie-uitwisseling zijn mede aanleiding geweest voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); een Europese privacywet. Doelstelling van de AVG is het uitbreiden en verankeren van de rechten van individuen op het gebied van privacy.

human-concern-privacy-bij-human-concern

De Functionaris Gegevensbescherming

Human Concern heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Deze helpt Human Concern om te voldoen aan het wettelijk kader op het gebied van gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming is een aanspreekpunt voor betrokkenen en onderhoudt indien noodzakelijk ook contact met de Autoriteit Persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming heeft een geheimhoudings- of vertrouwelijkheidsplicht bij de uitoefening van zijn taken (Artikel 38(5) AVG) maar kan wel overleggen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Functionaris Gegevensbescherming ondersteunt borging van de privacy met zaken zoals de rechten van betrokkenen. Een betrokkene is in de context van de AVG degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Een belangrijk aandachtsgebied op het gebied van privacy zijn de rechten van betrokkenen.

human-concern-privacy-bij-human-concern

Geheimhouding binnen Human Concern

Geheimhouding binnen Human Concern is vanzelfsprekend. Alle nieuwe medewerkers (niet alleen behandelaren) tekenen bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast spelen binnen Human Concern het medisch beroepsgeheim en het afgeleid medisch beroepsgeheim een rol. Medewerkers hebben inzage in die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie.

Human Concern is zich bewust van de noodzaak van een goede beveiliging van persoonsgegevens. Er is dan ook sprake van passende technische en organisatorische maatregelen.

 

Onderzoek

Binnen Human Concern wordt (wetenschappelijk) onderzoek verricht. Wetenschappelijk onderzoek heeft een uitzonderingspositie binnen de AVG omdat het boven het algemeen belang gaat. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd zodat zij gepubliceerd kunnen worden.

human-concern-privacy-bij-human-concern

Gegevensverstrekking aan zorgverzekeraar en de Nederlandse Zorgautoriteit

Human Concern is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan zowel je zorgverzekeraar als aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet en de verdere polisvoorwaarden tussen zorgverzekeraar en verzekeringnemer. Hierbij wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht genomen. Als je niet wilt dat we je gegevens verstrekken, dan kun je een speciale Privacyverklaring aanvragen bij afdeling Aanmelding & Intake. Zij zetten de verklaring voor jou klaar in het patiëntenportaal. Daar onderteken je vervolgens de verklaring. De ondertekende privacyverklaring is alleen geldig als deze vóór de intake met de Regiebehandelaar, ondertekend is in het patiëntenportaal.