• Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.
human-concern-deeltijd-groepsbehandeling

Het hersteltraject

Dit hersteltraject, zoals omschreven onder de Ambulante Behandeling, doorloop je in dit geval niet één-op-één met een behandelaar maar in een langdurige groep met lotgenoten, onder begeleiding van een team van Ervaringsprofessionals. Het voordeel hiervan is dat je veel kunt leren van elkaar en dat het groepsproces het herstel positief kan beïnvloeden. Je krijgt uitgebreide ondersteuning om via jouw eetstoornis symptomen naar je onderliggende thema’s te zoeken en daarmee aan de slag te gaan. Dit om naar een adequate en gezonde zelfsturing toe te groeien. Het samen hervinden en sterken van Jezelf achter je eetstoornis is de route die we gaan we nemen.  

human-concern-orthorexia-nervosa

Wat houdt de Deeltijd Groepsbehandeling voor een eetstoornis bij Human Concern in?

Deze groepsbehandeling is een semi-open groep, dat betekent dat je iedere 3 maanden kunt instromen. Gedurende circa zes maanden ga je met een groep van maximaal 10 deelnemers samen werken aan je herstel. De groep zal op maandag en donderdag worden gegeven in Amsterdam en Bilthoven door een vast team van Human Concern behandelaren en is multidisciplinair.

Kijk voor de beschikbare plekken op: https://humanconcern.nl/wachttijden/

Aanmelden gaat via de huisarts.

Gedurende de dag wisselen therapieblokken en eetmomenten elkaar af. Samen met de groep, onder begeleiding van het behandelteam, zal je de lunch en tussendoortjes nuttigen. Tijdens de therapie onderdelen komen ervaringsgerichte, praktische en cognitieve oefeningen aan bod en zullen we werken met huiswerkopdrachten. We willen insteken op verandering en toepassing in het dagelijks leven. Naast het groepsprogramma zal er ook beperkte gelegenheid zijn voor een individueel gesprek met een behandelaar.  

human-concern-deeltijd-groepsbehandeling

Therapie onderdelen van de Deeltijd Groepsbehandeling

Schematherapie
Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen/schema’s herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. 

Cognitieve Gedragstherapie
In de Cognitieve Gedragstherapie staan je cognities (gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen) centraal. Cognitieve therapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor hij/zij de dingen ziet.

Door deze ‘disfunctionele’ gedachten om te buigen en te leren om gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een meer objectieve kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen, waardoor ook het gedrag verandert.

Voedingsbegeleiding
Bij Human Concern wordt voedingsbegeleiding standaard aangeboden binnen het behandeltraject. Tijdens voedingsbegeleiding ga je op een praktische manier werken aan verschillende doelen rondom eten, gewicht en compenseren.

Somatische begeleiding
Om goed te kunnen monitoren wat de invloed van jouw eetstoornis op je lichaam en gezondheid is, word je al naar gelang de behoefte en/of noodzaak door onze somatisch arts gezien voor lichamelijk onderzoek en labonderzoek. De somatisch arts is onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam.

Systeemtherapie
Naastbetrokkenen, worden ook wel het systeem genoemd. In systeemtherapie worden de al bestaande kwetsbaarheden en krachten tussen jou (cliënt) en je naastbetrokkenen via de eetstoornis zichtbaar. Indien nodig en op indicatie van het behandelteam worden samen met de Systeemtherapeut deze krachten en kwetsbaarheden bekeken en opnieuw op waarde geschat.

human-concern-deeltijd-groepsbehandeling

Lichaamsgerichte (psycho)therapie
Lichaamsgerichte psychotherapie is een ervaringsgerichte psychotherapie waarin je geholpen wordt om in contact te komen met diepere lagen van je (lichaams)bewustzijn. Je lichaam is een zeer wijs organisme, dat in een ontspannen staat door middel van verschillende processen en impulsen richting evenwicht en gezondheid beweegt. In het geval van beperkende overtuigingen, trauma of onveilige gehechtheid patronen houd je echter onbewust je lichaam tegen/vast. Contact maken met de taal van je lichaam (opgeslagen lichaamsherinneringen in het impliciete geheugen) is een zeer effectieve manier om te weten wat er nu echt aan de hand is. 

Acceptance and Commitment therapie (ACT)
ACT is een gedragstherapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment). Het doel van ACT is dus niet zozeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. 

Exposure 
In de Groepsbehandeling werk je met stap-voor-stap oefenen in verandering aanbrengen in eet-, compensatie- en beweeggedrag. De groep wordt als oefenterrein benut voor uitdagingen die ook in breder perspectief bijv. sociale vaardigheden ingezet kan worden

Emotieregulatie therapie
Je leert emoties op een passende manier te uiten en meer grip te krijgen op jezelf, al dan niet in relatie tot de ander. We leren je emoties beter te begrijpen, te beheersen en indien nodig op een andere manier te uiten.

Therapie m.b.t. lichaamsbeeld en zelfbeeld
Een negatief zelfbeeld en lichaamsbeeld zijn belangrijke in standhoudende factoren voor eetstoornissen en daarom besteden we hier expliciet aandacht aan. We onderzoeken hoe je tot deze negatieve aannames bent gekomen, hoe deze te herzien of te verwerken om positiever over jezelf en je lichaam te gaan denken en voelen. 

Rehabilitatie
We ondersteunen je om grip te krijgen op je dagelijks leven, je zelfzorg en je rolfunctioneren. Hierdoor kun je mogelijk beter aansluiten bij je sociale netwerken en deelnemen aan de maatschappij. 

Kortom een heel pakket om je te helpen je leven terug te winnen door los te komen van je belemmeringen en je eetstoornis. 

Fase 3: grenzen, zelfbeheersing, actie
Als je meer in contact met jezelf bent, kunnen we beginnen met het vaardiger worden in adekwate zelfregulatie en het (ver)dragen van in verandering treden. Daarnaast is er aandacht voor persoonlijke verwerking- en rouwprocessen, een belangrijk onderdeel gedurende de gehele behandeling. 

Fase 4: zelfexpressie, luisteren, eigen behoefte, keuzes, identiteit, boosheid
Hier gaan we verder met het uitbouwen van je eigenheid, je vermogens en leer je je kracht voor jezelf in te zetten. Focus is weten wie je bent en oefenen met je durven gaan laten zien en horen. 

Fase 5: spontaniteit, spel, creativiteit, uiten, spelen, genieten, authenticiteit
De laatste fase is de kers op de taart, het tot leven en bloei komen en jezelf niet meer verliezen of klein houden. Het gevolg is dat je eetstoornis zijn functie verliest, jij jezelf (her)vindt en daarvan leert genieten.

Alle bovenstaande fasen hebben een organische en logische volgorde om tot groei en verandering te kunnen komen zodat je deze ontwikkeling in gang kunt zetten. Naast dat we hard aan het werk gaan met soms moeilijke en pijnlijke zaken die verwerking nodig hebben zorgen we ook voor plezier tijdens therapie.

Fases in het behandeltraject

 

De totale behandeling bestaat uit vijf fasen en is gebaseerd op het theoretisch kader van de Schematherapie in combinatie met onze professionele Ervaringsdeskundigheid. 

Fase 1: veiligheid, verbondenheid, kennismaking
We starten met het leren kennen van groepsgenoten en teamleden om zo tezamen een fijne, veilige sfeer te creëren als basis voor het optimaal benutten van deze groepstherapie. Daarna gaan we verdiepend kennismaken maken met je eetstoornis om te onderzoeken welke informatie deze over jouw weg naar herstel brengt van waaruit je persoonlijke behandeldoelen kunt formuleren.

Fase 2: autonomie, identiteitsgevoel, competentie
In deze fase werken we aan het vinden van contact met jezelf. Wat is dat, hoe werkt dat en wat is daarvoor nodig? Je gaat jezelf leren kennen, serieus leren nemen en toewerken naar een gezonde ik-sterkte. Maar je zult daarin ook tegenkomen wat deze natuurlijke ontwikkeling heeft doen stagneren en waar je eetstoornis daarin zijn specifieke functie kreeg. 

Zoeken wat bij je past. Voor mij werkte dit heel goed. We onderzochten steeds de link met het eten en welke stappen ik – achterliggend én op eetgebied – kon zetten. Bij mijn therapeut, een Ervaringsprofessional, vond ik het begrip, waarnaar ik al zolang op zoek was. Zij wist als geen ander wat ik doormaakte.
Monique
Ervaring van cliënt