Skip to main content
search

Op 1 januari 2022 gaan er landelijk zaken veranderen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), dus ook bij Human Concern. Op deze datum wordt het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. En daarnaast wordt vanaf 2022 het middel zorgvraagtypering geïntroduceerd. Op deze pagina vertellen we je hier graag meer over.

Waarom een nieuw model?
Het huidige systeem van het bekostigen van behandelingen in de GGZ is niet transparant. Het is voor veel cliënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.

Het zorgprestatiemodel (ZPM) wordt een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s, met niet meer administratie dan nodig is. Het doel is om gelijktijdig met het zorgprestatiemodel (ZPM) een systeem van zorgvraagtypering in te voeren.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?
Het nieuwe model voor de GGZ heet het zorgprestatiemodel, afgekort  wordt er gesproken over ZPM. Met dit model verandert niet de zorg, maar wel de bekostiging daarvan. Het fundament van het zorgprestatiemodel (ZPM) bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. Het zorgprestatiemodel (ZPM) is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die je gekregen hebt.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die je hebt gekregen. Factoren zoals het beroep van de persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Wat is zorgvraagtypering?
De zorgvraagtypering geeft inzicht in jouw zorgvraag en brengt je individuele zorgbehoefte in kaart. Zorgvraagtypering wordt ingezet ter aanvulling van diagnostiek om naast een (primaire) diagnose ook de verwachte inzet van zorg vast te stellen.

Elke cliënt is uniek, maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Door middel van zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten mogelijk, waarbij de zorgbehoefte en de ernst van hun gemeenschappelijke klachten en problemen inzichtelijk worden.

De zorgvraagtypering voer je samen met je Regiebehandelaar uit. Door middel van het gezamenlijk doornemen van een vragenlijst, de HoNOS+, wordt je verwachte zorgbehoefte nader bepaald. Op basis van de antwoorden op de HoNOS+ vragenlijst bepaalt de Regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij jouw klachten en problemen past. Het gekozen zorgvraagtype geeft informatie over de verwachte behandelinzet en is terug te zien op de facturen verstuurd aan de zorgverzekeraar. De zorgvraagtypering wordt bij intakegesprekken en regelmatige evaluaties ingevoerd.

Op basis van de zorgvraagtypering en de DSM (die blijft ook vanaf 1 januari 2022 van toepassing) wordt het behandelplan opgesteld. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met jou afgesproken wordt. Dit gebeurd op grond van de diagnose en de doelen die je samen met je behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal jouw Regiebehandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ vragenlijst afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met jou.

Welke gevolgen heeft de introductie van het zorgprestatiemodel en de zorgvraagtypering ?
Ook voor jou als cliënt heeft de invoer van het zorgprestatiemodel (ZPM) gevolgen. Je kunt vanaf 1 januari 2022 op de rekening van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die makkelijk kan worden gecontroleerd. Je krijgt de rekening ook sneller. Zo weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen.

Welke prestaties kunnen er mogelijk op de rekening staan?

Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt jouw behandelaar wat er met jou aan de hand is, welke problematiek er speelt;

Consult behandeling: bij behandeling ga je met jouw behandelaar in gesprek met als doel jouw problematiek hanteerbaar te maken;

Intercollegiaal overleg: als jouw behandelaar het voor de behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

Groepsconsulten: als je groepstherapie doet.

Wat gebeurt er met jouw eigen risico?
Tot en met 31 december 2021 betaalde je één keer het eigen risico per behandeltraject (product of DBC) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject.

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaal je voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2.

Voorbeeld 1, oude situatie:

Start behandeling: 1 november 2020

Einde behandeling: 31 oktober 2021

Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject.


Voorbeeld 2, nieuwe situatie:

Start behandeling: 1 mei 2021

Einde behandeling: 12 februari 2022

Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).

Als je reeds bij ons in behandeling bent zal het eigen risico niet één keer per traject maar twee keer per traject worden aangesproken indien jouw behandeling doorloopt in 2022. Dit omdat (i.v.m. de invoering van het zorgprestatiemodel) je lopende traject wordt afgesloten en in januari direct weer wordt opgestart. Daarbij wordt dan dus het eigen risico van het nieuwe kalenderjaar gebruikt.

Meer informatie?
Verdiepende informatie over het zorgprestatiemodel (ZPM) vind je op de website van het programma Zorgprestatiemodel.

Close Menu